Fundusze unijne

Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.01-24-03G9/16-00 z dnia 03.07.2017r. realizuje projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10”. Projekt realizowany jest w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku administracyjnym
przy ul. Zwycięstwa 10 w Będzinie

Planowane efekty:
Zmniejszenie zużycia energii końcowej ( równe ilości zaoszczędzonej energii cieplnej)- 760,13 GJ/rok (76,81%)
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 97,93 ton ekwiwalentu CO2 /rok (76,81%)
Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu,które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 805 158,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 546 688,87 zł.

Planowany okres realizacji projektu: lipiec-listopad 2017 r.

Likwidacja materiałów azbestowych z budynku mieszkalnego przy ul. Pokoju 31ab

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-072D/16-00 realizuje projekt pod nazwą: „Likwidacja materiałów azbestowych z budynku mieszkalnego przy ul. Pokoju 31ab„. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych poprzez działania utylizacyjne na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Pokoju 31ab wraz z termomodernizacją

Planowane efekty:

  1. Utylizacja odpadów niebezpiecznych

  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu o 39%

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 404 766,45 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 344 051,48 zł.

Planowany okres realizacji projektu: kwiecień- wrzesień 2017 r

Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy Krakowskiej 16
Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04D1/17-00 z dnia 24.08.2018r. realizuje projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Krakowskiej 16”. Projekt realizowany jest w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku administracyjnym przy ul. Krakowskiej 16 w Będzinie

Planowane efekty:

Zmniejszenie zużycia energii końcowej ( równe ilości zaoszczędzonej energii cieplnej)- 157,50 GJ/rok (76,81%)

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 11,75 ton ekwiwalentu CO2 /rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 48125.00 [ kWh/rok ]

Stopień redukcji PM 10- 0.00148 [tony/rok]

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 165 144,67 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 114 124,37 zł.

Planowany okres realizacji projektu: 28.11.2016r. - 31.08.2018r. 

Likwidacja materiałów azbestowych z budynku mieszkalnego- Przyjaźni 3

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0827/17-00 realizuje projekt pod nazwą: „Likwidacja materiałów azbestowych z budynku mieszkalnego- Przyjaźni 3”. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:
1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych poprzez działania utylizacyjne na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Przyjaźni 3 wraz z termomodernizacją
Planowane efekty:
Utylizacja odpadów niebezpiecznych
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu o 56,30%
Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 813 770,56 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 424 974,82 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2018-06-01 – 2019-04-30

Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 2 w Będzinie

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0826/17-00 realizuje projekt pod nazwą: „Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 2 w Będzinie ”. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych poprzez działania utylizacyjne na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Przyjaźni 2 wraz z termomodernizacją

Planowane efekty:

Utylizacja odpadów niebezpiecznych
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu o 41,45%
Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 1 168 483,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 450 008,17 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2018-06-01 - 2019-07-31

Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 4 w Będzinie

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0828/17-00 realizuje projekt pod nazwą: „Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 4 w Będzinie ”. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych poprzez działania utylizacyjne na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Przyjaźni 4 wraz z termomodernizacją

Planowane efekty:

Utylizacja odpadów niebezpiecznych
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu o 40,63%
Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 1 300 672,91 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 349 970,23 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2018-06-01 - 2019-07-31

Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 6 w Będzinie

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-082B/17-00 realizuje projekt pod nazwą: „Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 6 w Będzinie ”. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych poprzez działania utylizacyjne na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Przyjaźni 6 wraz z termomodernizacją

Planowane efekty:

Utylizacja odpadów niebezpiecznych
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu o 48,40 %
Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 919 150,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 349 983,10 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2018-06-01 - 2019-08-16 

Usuwanie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 10 w Będzinie 

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0041/19-00 realizuje projekt pod nazwą: „Usuwanie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 10 w Będzinie ”. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych poprzez działania utylizacyjne na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kielecka 10 wraz z termomodernizacją

Planowane efekty:

1 . Utylizacja odpadów niebezpiecznych
2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 418 765,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 302 013,51 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2019-08-15 – 2020-03-31

Usuwanie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Kielecka 12 w Będzinie

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0045/19-00 realizuje projekt pod nazwą: „Usuwanie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Kielecka 12 w Będzinie ”. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:


1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych poprzez działania utylizacyjne na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kielecka 12 wraz z termomodernizacją

Planowane efekty:

1 . Utylizacja odpadów niebezpiecznych
2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu
Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 487 703,06 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 297 011,17 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2019-08-15 - 2020-03-31

Likwidacja materiałów azbestowych z budynku przy ul. Bema 14 w Będzinie

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0054/19-00realizuje projekt pod nazwą: „Likwidacja materiałów azbestowych z budynku przy ul. Bema 14 w Będzinie ”. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych poprzez działania utylizacyjne na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Bema 14 wraz z termomodernizacją

Planowane efekty:

1 . Utylizacja odpadów niebezpiecznych
2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 405 853,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 311 838,00 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2019-08-15 - 2020-03-31

Likwidacja materiałów azbestowych z budynku przy ul. Bema 14 w Będzinie

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0054/19-00realizuje projekt pod nazwą: „Likwidacja materiałów azbestowych z budynku przy ul. Bema 14 w Będzinie ”. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych poprzez działania utylizacyjne na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Bema 14 wraz z termomodernizacją

Planowane efekty:

1 . Utylizacja odpadów niebezpiecznych
2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 405 853,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 311 838,00 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2019-08-15 - 2020-03-31

Likwidacja materiałów azbestowych z budynków przy ul. Kopernika 11,13 w Będzinie

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-003G/19-00 realizuje projekt pod nazwą: „Likwidacja materiałów azbestowych z budynków przy ul. Kopernika 11,13 w Będzinie ”. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych poprzez działania utylizacyjne na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 11,13 wraz z termomodernizacją

Planowane efekty:

1 . Utylizacja odpadów niebezpiecznych
2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu
Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 764 648,03 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 634 963,72 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2018-09-11 - 2019-11-30